การอบรมคลินิก DPAC ในเด็กตำบลหนองสังข์ สูงดี สมส่วน

วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคลินิก DPAC ในเด็กตำบลหนองสังข์ สูงดี สมส่วน ตามโครงการวัยเด็ก วัยเรียน ภาวะโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย มีความรู้ด้านสุขภาพ และเป็นต้นแบบในการจัดการสุขภาพของตนเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองสังข์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านการดูแลสุขภาพของตนเองด้านภาวะโภชนาการ รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบและให้คำแนะนำแก่สมาชิกในครอบครัวได้

ภาพ: นางสาวจันทร์เพ็ญ นาทอง, นางสาวหนูแดง หันทยุง

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ