การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ จัดอบรมโดยศูนย์แนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มีนายชานนท์ เจริญธรรมดี ประธานศูนย์แนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วยนางศิรินทิพย์ ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์แนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แนะแนว ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จำนวน ๑๑๘ โรงเรียน

ภาพ: นางสุดารัตน์ ตันทะสิน, นางนาทสุภา เรืองสวัสดิ์

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ