การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ ไทยระดับประถมศึกษา

การดำเนินงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขยายผลกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สู่ห้องเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปี  2565

        กลุ่มนิเทศฯ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน ระดับ ชั้น ป.1-3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 โดยมีครูผู้สอนจากดรงเรียนแกนนำ 20 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม จำนวน 77 คน มีนางสาวประเสริฐศรี  ศรีวิลัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น  (Local Network;LN) และนางสาวกนิษฐา  โสดาราม  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา  และนางสุรัตน์  ระบกเวีย ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ  เป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer;LT)  ทำหน้าที่เป็นวิทยากรจัดกิจกรรม

สอบถามได้นะคะ