“การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ. 2565 นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพพลนามัยของผู้เรียน  และพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน  ความสามัคคีในหมู่คณะ  ส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างนิสัยรักการกีฬา  รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียน ครู  ผู้ปกครอง และชุมชน

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ ชมภาพถ่ายทั้งหมด ++++

สอบถามได้นะคะ