รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองสังข์ รับการประเมิน “การรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)” จากคณะกรรมการกลุ่มตะวันบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับคำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามา ณ โอกาสนี้

ภาพ: นางสุดารัตน์ ตันทะสิน, นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ