การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

นายธวัชชัย จำปาลาด รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ และคณะครู

ต้อนรับ นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

สอบถามได้นะคะ