โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นางจรรยา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2 เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อม ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา งบประมาณอาหารกลางวัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ

สอบถามได้นะคะ