การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสระแก้ว

..วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สอบถามได้นะคะ