สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล”ฯ

..วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้อำนวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะติดตามการลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

..โดยมีนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายภาณุวัฒน์  คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

…ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 28 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2. โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 3. โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 4. โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 5. โรงเรียนร่มเกล้า 6. โรงเรียน อพป.คลองน้ำใส 7. โรงเรียนบ้านโคคลาน 8. โรงเรียนบ้านโคกสูง 9. โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 10. โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 12. โรงเรียนบ้านหนองเรือ 13. โรงเรียนบีกริม 14. โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 15. โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 16. โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 17. โรงเรียนบ้านกะสัง 18. โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 19. โรงเรียนบ้านหันทราย 20. โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 21. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 22. โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 23. โรงเรียนวัดหนองติม 24. โรงเรียนสระปทุม 25. โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 26. โรงเรียนบ้านกุดเวียน 27. โรงเรียนบ้านโคกไพล 28. โรงเรียนเพียงหลวง 17 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม..

สอบถามได้นะคะ