ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน หาแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนตลอดเทอมนี้ให้ผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อจะได้รับทราบและปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ชี้แจงนโยบายและระเบียบวินัยต่าง ๆ ที่นักเรียนควรและไม่ควรปฏิบัติ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานร่วมกัน ให้อยู่ในระเบียบวินัย  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ ชมภาพถ่ายทั้งหมด++++

สอบถามได้นะคะ