การประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

…วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีนายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน….และประธานกลุ่มเครือข่าย จำนวน 10 กลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายสุชิน ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหว้า ประธานกลุ่มเครือข่ายอาคเนย์
2. นายศิริวัฒน์ วรนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันทราย ประธานกลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช
3. นายไพโรจน์ สิทธิรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดเจริญ ประธานกลุ่มเครือข่ายตะวันบูรพา
4. นางอิ่มอนงค์ ท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ประธานกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์
5. นายศิลป์ธรณ์ ดำเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา ประธานกลุ่มเครือข่ายพระยา
6. นายคมกฤช สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ ประธานกลุ่มเครือข่ายนครินทร์
7. นายฉวีวรรณ แผ่วตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ประธานกลุ่มเครือข่ายปางสีดา
8. นายกฤษณะ โพธิ์ร่มเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ประธานกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร
9. นายธวัช เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง ประธานกลุ่มเครือข่ายนครธรรม
10. นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 ประธานกลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา…

สอบถามได้นะคะ