การประสานงานด้านการศึกษาฯ ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบีกริม นายฉัตรชัย พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่ นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปที่สำนักงานการศึกษาเยาวชน และกีฬาจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่อประสานงานด้านการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. การสอนภาษาไทยให้กับเยาวชนกัมพูชา ณ โรงเรียนโอปราสาท อำเภอมงคลบุรี จังหวัดบันเตียเมียนเจย 2. โรงเรียนคู่ขนาน ระหว่างโรงเรียนบีกริม กับโรงเรียนสามัคคีบันเตียน และโรงเรียนสันติภาพ ณ กรุงปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว

สอบถามได้นะคะ