โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ณ สำนักปฏิบัติธรรม ป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิต เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

สอบถามได้นะคะ