การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธาน การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีนายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่าย จำนวน 10 กลุ่มเครือข่าย ดังนี้ ประธานกลุ่มเครือข่ายอาคเนย์ ประธานกลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช ประธานกลุ่มเครือข่ายตะวันบูรพา ประธานกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพระยา ประธานกลุ่มเครือข่ายนครินทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายปางสีดา ประธานกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร ประธานกลุ่มเครือข่ายนครธรรม ประธานกลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT) วิเคราะห์ จุดเน้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิพากษ์แนวทางการจัดการศึกษา พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566…

สอบถามได้นะคะ