โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.09 น.
นายธวัชชัย จำปาลาด รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  เป็นผู้มีจิตใจดีงาม  ฝึกสมาธิเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ได้รับการอนุเคราะห์บรรยายธรรม โดย พระอาจารย์อุดม ฌานสุโภ เจ้าอาวาสวัดผ่านศึก วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ได้รับการอนุเคราะห์จากท่าน ผอ.สมบูรณ์ จันทร์ละม่อม ให้ความรู้กับเด็กๆ เรื่องการประพฤติปฏิบัติตน ดำรงตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ความกตัญญู การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม ฯลฯ
คณะครูและนักเรียนกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง🙏🙏

สอบถามได้นะคะ