การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป และแผนชั้นเรียนรายปี

…วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565…เวลา 11.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมาย ให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป และแผนชั้นเรียนรายปี ณ ห้องประชุมมรกต พร้อมด้วย นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และประธานกลุ่มเครือข่าย จำนวน 10 กลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมประชุมฯ…

สอบถามได้นะคะ