กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารปวราคารสโมสร (โดมกีฬา) โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ได้รับเกียรติจาก พันเอกผาแดง อัญญเวชสัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ช่วยเหลือสงเคราะห์ และให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

ภาพ : นางสาวภารวี พวงไพบูลย์, นางสาวเญญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว : นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ : นายชานนท์ เจริญธรรมดี

**ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด**

สอบถามได้นะคะ