การประชุมโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการเงินและบัญชชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมให้คำแนะนำในการจัดซื้อครุถัณฑ์แก่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 10 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ