คณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า พร้อมด้วย นางสุดจิตต์ ขาวเรือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายวิชิราวุธ กองเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าของนางสาวนพรัตน์ สว่างสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2)

สอบถามได้นะคะ