เยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกไพล และโรงเรียนบ้านเจริญสุข

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๑๑.๐๐ น.

         นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว ๒  ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกไพลและโรงเรียนบ้านเจริญสุข  อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  พร้อมทั้ง กำกับ ติดตาม พบปะพูดคุยสอบถามปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

        ➡ ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และความปลอดภัยในสถานศึกษา

        ➡ การปรับพื้นฐาน (การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น)

        ➡ การ ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ

          โรงเรียนบ้านโคกไพล  นำโดย : นายชาญณรงค์  โยธาพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และ นายชาญณรงค์  โยธาพันธุ์  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข ปัจจุบันโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกไพล  ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

  • งานประชาสัมพันธ์  :  นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
สอบถามได้นะคะ