ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมี นางสาวกิตติยา พุลกิ่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ประธานกรรมการ นายชัชพล ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านโคกไพล กรรมการ และ นายวิศรุต ชมเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ โดยมี นางวันเพ็ญ อรัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมให้คำแนะนำในการจัดทำข้อกำหนดการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องเรือนแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ