การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 (อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ..เวลา 08.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP) และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan : AP) เข้าร่วมการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เรื่องการสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ภาพ / ข่าว : นายวิศรุธ ชมเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สอบถามได้นะคะ