ผอ.สพป.เยี่ยมโรงเรียนบ้านโคคลาน

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.

         นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว ๒  พร้อมด้วย นางอัญชลี  อันศรีเมือง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  พร้อมทั้ง กำกับ ติดตาม พบปะพูดคุยสอบถามปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

        📗ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และความปลอดภัยในสถานศึกษา

        📗การปรับพื้นฐาน (การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น)

        📗การ ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ

          โรงเรียนบ้านโคคลาน  นำโดย : นายธีรพล  วรคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

        สพป.สระแก้ว เขต ๒ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโคคลาน ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

        -งานประชาสัมพันธ์  :  นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ