ผอ.สพป.เยี่ยมโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง)

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖   เวลา ๑๑.๐๐ น.

         นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว ๒  พร้อมด้วย นางอัญชลี  อันศรีเมือง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพียงหลวง๑๗ (บ้านแส์ง) อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  พร้อมทั้ง กำกับ ติดตาม พบปะพูดคุยสอบถามปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

        🌺ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และความปลอดภัยในสถานศึกษา

        🌺การปรับพื้นฐาน (การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น)

        🌺การ ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ

          โรงเรียนเพียงหลวง๑๗ (บ้านแส์ง)  นำโดย : นางธนาภรณ์  ประยงค์เพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

        สพป.สระแก้ว เขต ๒ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพียงหลวง๑๗ (บ้านแส์ง)ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

  • งานประชาสัมพันธ์  :  นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
สอบถามได้นะคะ