ร่วมประชุมยกร่างแนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมยกร่างแนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ นักวิชาการสาธาณสุข ชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิริธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ