ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ บ้านโป่งคอม โรงเรียนบ้านบุกะสัง โรงเรียนบ้านหนองเรือ และโรงเรียนวัดพุทธิสาร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโป่งคอม โรงเรียนบ้านบุกะสัง โรงเรียนบ้านหนองเรือ และโรงเรียนวัดพุทธิสาร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ