ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี และ โรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโคกสูง ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี และ โรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ