ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  เยี่ยมโรงเรียนบ้านไทยสามารถ

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.

         นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒  ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยสามารถ  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  พร้อมทั้ง กำกับ ติดตาม พบปะพูดคุยสอบถามปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

  • ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และความปลอดภัยในสถานศึกษา
  • การปรับพื้นฐาน (การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น)
  • การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ

          โรงเรียนบ้านไทยสามารถ  นำโดย :  นางอุมาพร  คงเกตุ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

        สพป.สระแก้ว เขต ๒ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านไทยสามารถ  ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

  • งานประชาสัมพันธ์  :  นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
สอบถามได้นะคะ