ผอ.สพป.เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัว

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖   เวลา ๑๐.๐๐ น.

         นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒  ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว   อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  พร้อมทั้ง กำกับ ติดตาม พบปะพูดคุยสอบถามปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

        📘ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และความปลอดภัยในสถานศึกษา

        📘การปรับพื้นฐาน (การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น)

        📘การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ

          โรงเรียนบ้านหนองบัว  นำโดย :  นายวทัญญู  สังข์อ่อน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

        สพป.สระแก้ว เขต ๒ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัว  ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

  • งานประชาสัมพันธ์  :  นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
สอบถามได้นะคะ