ผอ.สพป.เยี่ยมโรงเรียนบ้านตุ่น

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๑๔.๐๐ น.

         นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านตุ่น  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  พร้อมทั้ง กำกับ ติดตาม พบปะพูดคุยสอบถามปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

        ❇ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และความปลอดภัยในสถานศึกษา

        ❇การปรับพื้นฐาน (การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น)

        ❇การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ

          โรงเรียนบ้านตุ่น  นำโดย : นางวาสนา  ใหม่พุมมา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

        สพป.สระแก้ว เขต ๒ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตุ่น  ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

  • งานประชาสัมพันธ์  :  นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
สอบถามได้นะคะ