ลงพื้นที่ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑ จำนวน ๕ ราย

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฯ ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑ จำนวน ๕ รวย โดยลงพื้นที่ติดตาม ณ บ้านพักของนักเรียน สอบถามสภาพปัญหาที่เป็นสาเหตุให้นักเรียนขาดเรียนนาน ร่วมกันที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก้นักเรียนเพื่อให้กลับเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

สอบถามได้นะคะ