ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๒

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ ประกอบด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธนกร มะอาจเลิศ ข้าราชการบำนาญ นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษตราด

สอบถามได้นะคะ