ลงพื้นที่ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ จำนวน ๒ ราย

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฯ ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ จำนวน ๒ ราย โดยลงพื้นที่ติดตาม ณ บ้านพักของนักเรียน สอบถามสภาพปัญหาที่เป็นสาเหตุให้นักเรียนขาดเรียนนาน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนกลับเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

สอบถามได้นะคะ