คณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน โรงเรียนบ้านโคก ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้าง ที่ขอรื้อถอน พร้อมด้วย นางสุดจิตต์ ขาวเรือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางวันเพ็ญ อรัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายวิชิราวุธ กองเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนบ้านโคก ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 452/2564 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

สอบถามได้นะคะ