ลงพื้นที่ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน จำนวน ๑ ราย โดยลงพื้นที่ติดตาม ณ บ้านพักของนักเรียน

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฯ ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน จำนวน ๑ ราย โดยลงพื้นที่ติดตาม ณ บ้านพักของนักเรียน สอบถามสภาพปัญหาที่เป็นสาเหตุให้นักเรียนขาดเรียนนาน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนกลับเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

สอบถามได้นะคะ