จัดสอบแข่งขัน ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จัดสอบแข่งขัน ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้าสอบครั้งนี้ จำนวน ๖๗๒ คน และได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับห้องสอบ เพื่อให้การสอบแข่งขัน ทางวิชาการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

สอบถามได้นะคะ