ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ในเขตอำเภอโคกสูง

วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖   เวลา 10.30 น.

นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว ๒ , นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ๒ ,นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ลงพื้นทีตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ มีหน้าที่บริหารจัดการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา  ณ สนามสอบโรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา) อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนเข้าร่วมสนามสอบ จำนวน ๗ โรงเรียน

ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ

– นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– นางสาวสุธาสินี ประจงใจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมทั้งการนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

สอบถามได้นะคะ