ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ในเขตอำเภอตาพระยา

วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว ๒ , นายปรีดี โสโป            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ๒ ,นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ลงพื้นทีตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ มีหน้าที่บริหารจัดการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา   ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมสนามสอบ จำนวน ๑๓ โรงเรียน

ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ

– นายชยาธิศ กัณหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

จากนั้นได้เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านโคคลานเป็นจุดที่ ๒  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมสนามสอบ จำนวน ๗ โรงเรียน

ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ

– นางอัญชลี อันศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– จ่าสิบเอกณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

และโรงเรียนบ้านกุดเวียนเป็นจุดที่ ๓ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมสนามสอบ จำนวน ๘ โรงเรียน

ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ

– นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– นายวิชิราวุธ กองเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมทั้งการนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

สอบถามได้นะคะ