กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ,สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำโดยนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ และผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหันทราย โรงเรียนบ้านไทยสามารถ โรงเรียนอนุบรรพต โรงเรียนบ้านบ่อหลวง โรงเรียนบ้านกุดม่วง โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร และโรงเรียนบ้านด่าน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงรอบกองไฟ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพ: นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ