การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566  เวลา 09.00 น.  นายชัยนรินท์ วสนรัมย์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการทดลอง เรื่องน้ำ และอากาศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  การดำเนินกิจกรรมเป็นการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 1 P=Practice โดยมีนายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม  โดยมีครูปฐมวัยในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 89 คน

วิทยากร ประกอบด้วย

– ดร.สราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– นางสุริยาพร กันฺดิษฐ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

– นางสาวสุดชีวัน โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านเขาจาน

– วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LN) จำนวน 3 คน

– ครูเครือข่ายแกนนำ จำนวน 10 คน

ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ