ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 20  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 คน ประจำปีการศึกษา 2565โดยมี นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานสนามสอบ ทำการทดสอบทักษะด้านการอ่านออก และอ่านรู้เรื่องของนักเรียนตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ได้ดำเนินการผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ