พิธีเปิด กิจกรรม Kick off “คลินิก สตผ.” โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เสวนาเรื่อง “Monitoring and Evaluation เข็มทิศการติดตามสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิถีใหม่ วิถีอนาคต”

  ...วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบมายให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการรับชมการถ่ายทอดสด ช่อง OBEC Channel ผ่านระบบ ZOOM Meeting 
  พิธีเปิด กิจกรรม Kick off “คลินิก สตผ.” โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เสวนาเรื่อง "Monitoring and Evaluation เข็มทิศการติดตามสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิถีใหม่ วิถีอนาคต" 
  โดยมีนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางฐิติวรดา ผักไหม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายพสุ ขุนหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับชม...
สอบถามได้นะคะ