ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” และโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ทุกคน ได้ร่วมกันดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” และโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ