ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการขับเคลื่อนสู่มาตรฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา และนางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการขับเคลื่อนสู่มาตรฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ