ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายวรัญญ อุดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกไพล ประธานกรรมการ นางเข็มทราย สรเลขกิตติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ กรรมการ และนายศิรายุพงษ์ กุสโล พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ โดยมี นางวันเพ็ญ อรัญ ปฏิบัติหน้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมให้คำแนะนำในการพิจารณาผล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องษุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ