การประชุมฯ ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมพิจารณารายงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2…

สอบถามได้นะคะ