ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖” ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖” เพื่อประเมินผลงานด้านเอกสารเชิงประจักษ์ และรักษามาตรฐานให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ