ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านโคกทหาร และโรงเรียนบ้านกะสัง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขปีการศึกษา ๒๕๖๖ ” เพื่อประเมินผลงานด้านเอกสารเชิงประจักษ์ และรักษามาตรฐานให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกทหาร และโรงเรียนบ้านกะสัง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ