ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนกับประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ๑๐ กลุ่มเครือข่าย ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๒

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนกับประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ๑๐ กลุ่มเครือข่าย โดยมี นายปรีดี โสโป นายภานุวัฒน์ คุณเวียน และนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๒

สอบถามได้นะคะ