การประขุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

…..วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นายศักดิ์ชัย บรรณสาร อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา ประธานการประขุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

…..ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กำหนดจัดประขุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566 – 2570) โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้ 1.โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา และ2.โรงเรียนบ้านโคกไพล ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2566 – 1 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

…..ในการนี้ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายชยาธิศ กัญหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายบัญชา ประเสริฐสุข อาสาสมัครประจำจังหวัดสระแก้ว นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 ประธานกลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพาและคณะ นายศิลป์ธรณ์ ดำเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา ประธานกลุ่มเครือข่ายพระยาและคณะ นางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดาและคณะครู นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพลและคณะครู เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการจัดทำแผนดังกล่าว..

สอบถามได้นะคะ